Make your own free website on Tripod.com

SVETI APOSTOL I JEVANĐELIST MATEJ

29. novembar po novom / 16. novembar po starom

 

Sveti apostol i jevanđelist Matej bio je carinik i sakupljač poreza, ali na prvi poziv Gospoda u Kapernaumu Matej je krenuo prilježno i punim srcem za Hristom. Napisao je Jevanđelje na jevrejskom jeziku i ono je, prevedeno na grčki, došlo i do nas. Po silasku Svetoga Duha apostol Matej propovedao je Jevanđelje u Etiopiji, Partiji i Mideji. U Etiopiji nastavio je za episkopa nekog Platona, a zatim se povukao u molitvenu samoću. Krstio je ženu i sina kneza te zemlje i knez naredi vojnicima da ga dovedu na sud. Vojnici nikada nisu uspevali da vide jevanđelistu iako su mu čuli glas pa je najzad sam knez odlučio da ga uhvati. Mučio ga je paleći mu vatru na grudima i svetitelj najzad pomolivši se Bogu izdahnu. Knez je naredio da Matejevo telo,u olovnom sanduku, bace u more, api se Matej čudotvorno javio episkopu Platonu i rekao mu gde da nađe njegovo telo.

Videvši sva ova čudesa knez se najzad krstio i primio ime Mateja napustivši sva svoja zemaljska dobra, a kada je postao i episkop bogougodno je služio Crkvi do kraja svog života.