Make your own free website on Tripod.com

O BOGU

Pravoslavni hrišćani veruju u jednog Boga, Tvorca neba i zemlje, i svega vidljivog i nevidljivog. Bog je duhovno (nevidljivo) biće i sila, On nema ni početak ni kraj, On sve vidi, sve zna, svuda je prisutan u svakom trenutku, upravlja svim stvarima, i svim svetovima, i vidljivim i nevidljivim. On je jedan po suštini, ali je trojičan po svojim licima, postoji Bog Otac, Bog Sin - Gospod Isus Hristos i Bog Duh Sveti(U ime Svete Trojice mi se krštavamo. Iz istog razloga se krstimo sa tri prsta desne ruke, kažiprst, palac i srednji prst).

Jedna od najboljih definicija Boga jeste da je hrišćanski Bog Ljubav, i to Ljubav nesebična, koja od večnosti postoji i od večnosti ima Sina i Duha Svetoga..

Bog je nevidljiv za ljudske telesne oči, ipak On nije potpuno nepoznat ljudima. On se otkriva na dva načina:

1)posredno - preko vidljive prirode

2)neposredno - preko Sina svoga.

Ovo su dva puta bogopoznanja, prvi je prirodan, a drugi natprirodan.

Prirodni put bogopoznanja poznat je još starozavetnim ljudim, koji su polazeći od stvorenja dolazili do Tvorca.

Natprirodni, neposredni, put bogopoznanja jeste preko Drugog lica Svete Trojice, Sina Božjeg, koji je sišao na zemlju i na čudesan način ovaplotio se od Presvete Djeve Marije kao čovek Isus, sjedinivši u svojoj Ličnosti Boga i čoveka. Time je zadovoljena iskonska želja ljudi i omogućeno im da vide Boga. “Koji vide mene vide Oca... Ja sam u Ocu i Otac je u meni.” (Jovan 14;9,10).

Nažalost za mnoge ljude sve ovo nije dovoljno te još uvek traže dokaze Njegovog postojanja, pa Tvorca zamenjuju tvorevinom, bilo da je to priroda i razne prirodne pojave, ili u novije vreme čovek i razna ljudska dostignuća.

 

BOG OTAC (Gledah dokle se postaviše prestoli, i starac sede, na kome beše odelo belo kao sneg, i kosa na glavi kao čista vuna, presto Mu beše kao plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgoreo. Reka ognjena izlazaše i tecijaše ispod Njega, hiljade i hiljade služaše Mu, i deset hiljada po deset hiljada stajahu pred Njim; (Danilo 7;9,10))