Make your own free website on Tripod.com

SLIKE U OVOM MOLITVENIKU su reprodukcije srpskih srednjovekovnih fresaka i ikona, a ukrasi u njemu su preuzeti iz najstarijih štampanih bogoslužbenih knjiga.

Na naslovnoj strani:

Anđeo (vesnik) Vaskrsenja, pored praznog groba vaskrslog Gospoda (prema Evanđelju po Mateju, glava 28, stihovi 2-3). Deo čuvene freske iz manastira Mileševe, iz vremena pre1228. godine.

 

Lik Svetog Save, na fresci

u manastiru Mileševi, naslikan

još za vreme njegovog života

 

 

MALI MOLITVENIK, koji vam je u rukama, priručna je knjiga osnovnih molitava za decu i početnike u pravoslavnoj veri, koje treba čitati u toku dana da se molitvom duhovno snaže i unose mir u dušu.

Šta je molitva, kakav je njen smisao i značaj za duhovni život hrišćanina, saznajemo najbolje iz reči i primera Isusa Hrista. Iz Evanđelja se vidi da se On često molio i ostajao po celu noć u molitvi (Luka 6,12;5,16; Matej 26,39; Jovan 7,1). Kada se na jednom mestu molio i prestao, na molbu jednog od svojih učenika da ih nauči kako da se mole, Gospod im reče prevashodnu molitvu - Oče naš, koja je primer i ugled sviju molitava. I apostolima i svima vernim ukazuje kako treba da se postojano mole i ne klonu (Luka 18,1-7), kao i to da molitva njihova ne bude licemerna, nego iskrena (Matej 6,5-7).

Još nas poučava da se molimo pojedinačno, nasamo u svojoj sobi (Matej 6,6), ali da je takođe potrebno moliti se zajednički, osobito u hramu, sa drugom braćom u veri, na zajedničkom bogosluženju, osobito Svetoj liturgiji, jer kaže: Gde su dva ili tri sabrana u moje ime, onde sam i ja među njima (Matej 18,20). Potrebna su nam oba načina molitve, jedna se drugom ne može zameniti.

Molitva Gospoda Isusa Boga Ocu, kao i molitva Oče naš, upućuje nas na to da je naša molitva obraćanje, razgovor nas kao dece sa Ocem našim nebeskim, kao što biva i u porodici na zemlji. Žalosna je porodica u kojoj se sin ili kći ne obraćaju ocu i majci, nemaju šta da im kažu, da ih zamole, da im zahvale za ono što su za njih učinili i čine. Isto tako, ako otac i majka nemaju šta da kažu, upute i posavetuju sina ili kćer, rđavi su to i roditelji i deca.

U svom duhovnom životu, mi se obraćamo Ocu našem nebeskom molitvama kojih ima tri vrste. U jednima proslavljamo Boga zbog Njegove moći, dobrote i ljubavi. Druge su molitve zahvalnosti Njemu za ona dobra koja nam je učinio i čini. Treće su molitve u kojima mu se obraćamo za naše telesne i duhovne potrebe. Bog se pak nama obraća u Svetom pismu, kao i poukom preko svetih ljudi, crkvenih činova i pesama.

U duhovnom životu, kao što biva i u telesnom, treba se držati načela postupnosti, ići postepeno, nalagati lakše, pa kad se ojača teže podvige i obaveze. Činiti to onako kako ukazuje apostol Pavle, koji veli da početnike treba hraniti blažom hranom, a kad uzrastu i ojačaju, onda tvrdom (Jevr. 5,12). Tako dakle, treba postupati i u molitvenom pravilu, početi sa malim, pa kad se ono utvrdi i pređe u naviku, onda dodati još malo, i tako redom dok se ne stigne do pravila potpunog, određenog za odrasle. Na isti način upućuju i Sveti Oci, i to činiti ne samovoljno, nego uvek pod rukovodstvom iskusnog duhovnika. Inače biva da početnici sa oduševljenjem počnu sa velikim pravilom, ili im nevešti duhovnici tako nalože. Jedno vreme izdrže, ali zbog okolnosti života, ili slabljenja revnosti, sve ga ređe vrše, ili sve više skraćuju, dok ga sasvim ne izostave. Počnu dakle, neprirodno i završe nerazumno.

* * * * *

Da kažemo i ovo. Molitvu treba vršiti stojeći smerno pred ikonom, ili krstom i otpočinjati krsnim znakom. Kad god se krstimo treba to da činimo ne kako bilo, nego pažljivo i pravilno. Složivši ujedno palac desne ruke sa dva prsta do njega, ostala dva prsta treba priljubiti uz dlan. Onda ruku sa tako složenim prstima podići do čela uz reči: U ime Oca; zatim ruku spustiti na grudi i reći: I Sina; pa je onda podići na desno rame i prenoseći na levo izgovoriti: I Svetoga Duha; pa ruke prekrstiti na grudima (desnu preko leve), i reći: A m i n. Onda otpočeti molitve.

Bivaće da nam se pri molitvi javljaju razne misli, dovodeći um do rasejanosti. Sveti Oci savetuju da se um vezuje za reči molitve, govoreći ih tiho, koliko da sebe čujemo. Ako li misli odlutaju, molitvu nastaviti od reči koje su ostale jasne u sećanju.

Kao što svako dobro omogućava da se čini i drugo dobro, tako će i molitva, kao plodno drvo, doneti dobar rod ostalih vrlina onima koji je vrše sa pažnjom, čisto i iskreno.

 

“I kad stojite na molitvi,

praštajte

ako šta imate protiv koga;

da i Otac vaš,

koji je na nebesima,

oprosti vama

sagrješenja vaša.”

Iz Evanđelja po Marku, glava 11, stih 25.

 

Spasitelj, hilandarska ikona iz 1260. godine

 

 

 

MOLITVE JUTARNJE

Ustavši od postelje i spremivši se, stani pred ikonu, i sabravši um, reci sa pobožnošću i strahom Božjim, krsteći se:

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Amin.

Zatim, postoj malo ćuteći, dok se ne umire sva tvoja osećanja, i tada načini tri mala poklona, uz reči:

Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, radi molitava Tvoje Matere, i svih svetih, pomiluj me. Amin.

Onda reci:

Slava Tebi Bože naš, slava Tebi. Care nebeski, Utešitelju, Duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.

Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj! (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva Gospodnja

 

Oče naš, koji si na nebesima,

da se sveti ime Tvoje,

da dođe carstvo Tvoje,

da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu;

hleb naš nasušni daj nam danas;

i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima

svojim;

i ne uvedi nas u iskušenje,

no izbavi nas od zloga.

 

Zatim ove trojične tropare

Ustavši od sna, padamo pred Tobom, Blagi, i uznosimo Ti anđelsku pesmu, Moćni: svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu: Iz postelje i sna podigao si me, Gospode; um moj prosveti i srce, i usne moje otvori da Te slavim, Sveta Trojice: svet si, svet, svet, Bože pomiluj nas Bogorodicom.

I sada i uvek u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada, i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičemo u ponoći: svet si, svet, svet, Bože pomiluj nas Bogorodicom.

Gospode pomiluj! (dvanaest puta)

Onda:

Hodite, poklonimo se caru našem Bogu!

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu!

Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem!

 

50. Psalm

Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj, i po obilju milosrđa svoga očisti bezakonje moje. Operi me sasvim od bezakonja moga, i od greha moga očisti me, jer ja znam bezakonje svoje i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, da se opravdaš u rečima svojim i da pobediš kad ti sude. Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja. Jer gle, istinu qubiš, i javljaš mi neznano i tajno svemudrosti svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; operi me, i biću belji od snega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni. Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i nepobožni će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, i usta će moja kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, prineo bih; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva Bogu je duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće prezreti. Po blagosti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.

 

Simvol vere

Verujem u jednog Boga, Oca Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.

I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosušnog sa Ocem, kroz koga je sve postalo;

Koji je radi nas ljudi i našega spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek;

I koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i pogreben;

I koji je vaskrsao u treći dan po Pismu;

I koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca;

I koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima,njegovom Carstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetog, Gospoda , životvornog, Koji od oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.

U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.

Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.

Čekam vaskrsenje mrtvih.

I život budućeg veka. Amin.

 

Molitva prva, Svetog Makarija Velikog

Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zla, i neka bude volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva druga, istoga svetog

Ustavši od sna, tebi pribegavam Vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me, i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer ti si moj stvoritelj i svakog dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva treća, istoga svetog

Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni, sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam Vladaru, Tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Bogorodice Djevo

Bogorodice djevo, raduj se blagodatna Marijo, gospod je s tobom; Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je Plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših.

Bogomati sa Bogodetom - Umiljenije, deo ikone iz 1350. godine, sa ikonostasa crkve manastira Dečani.

 

 

MOLITVE PRE SPAVANJA

Prekrstivši se pred ikonom, uz reči: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Amin, reci: Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.

Onda: Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni pomiluj nas (ovo reci triput).

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas;Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj! (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

 

Molitva Gospodnja

 

Oče naš, koji si na nebesima,

da se sveti ime Tvoje,

da dođe carstvo Tvoje,

da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu;

hleb naš nasušni daj nam danas;

i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim;

i ne uvedi nas u iskušenje,

no izbavi nas od zloga.

 

Onda ove tropare:

Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu;

Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdasmo; ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša, nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših; jer si Ti Bog naš, i mi smo ljudi Tvoji, svi smo delo ruku Tvojih, i ime Tvoje prizivamo.

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi, koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišćanskoga.

Gospode pomiluj! (dvanaest puta)

 

Molitva prva,

Svetog Makarija Velikog Bogu Ocu

Bože večni i Care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, oprosti mi grehe, koje učinih, ovoga dana delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života svoga, i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju. Jer je tvoje carstvo, i sila, i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva druga

Gospode Bože naš, što sagreših ovog dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blag i čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san; pošlji mi svoga Anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakog zla. Jer si Ti čuvar duša i tela naših, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva treća

Svetom Anđelu čuvaru

Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan, i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog i protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog; no moli se mene grešnog i nedostojnog slugu, da mi pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete trojice, i Matere Gospoda moga Isusa Hrista, i svih svetih! Amin.

 

Molitva svetog Joanikija

Nadanje je moje Otac, pribežište moje Sin, zaštita moja Duh Sveti, Trojice Sveta slava Ti.

Zatim:

Dostojno je, vaistinu, blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima, tebe što Boga-Reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu veličamo.

 

 

 

 

Raspeće - velelepna freska iz 1209. godine, u crkvi Bogorodice Dobrotvorke u manastiru Studenici (Jovan 19, 26-30).

 

 

 

 

MOLITVE PRED SVETO PRIČEŠĆE

Uoči dana Svetog pričešća, posle molitava pred spavanje, pročitaj ove molitve:

Molitva prva

svetog Jovana Damaskina

Vladaru, Gospode Isuse Hriste Bože naš, koji jedini imaš vlast da ljudima otpuštaš grehe, kao blag i čovekoljubiv, previdi sve moje svesne i nesvesne grehe, i udostoj me da se neosuđeno pričestim, božanskim i preslavnim, i prečistim, i životvornim Tajnama Tvojim, ne na kaznu, ni na muku, ni na umnoženje grehova, nego na očišćenje, i osvećenje, i obručenje budućeg života i carstva, na zaštitu i pomoć, i na razbijanje protivnika, na istrebljenje mnogih mojih sagrešenja. Jer si Ti Bog milosti, i milosrđa, i čovekoljublja, i Tebi slavu uznosimo, sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva druga

svetog Jovana Zlatousta

Bože, otpusti, ostavi, oprosti mi sagrešenja moja, koja Ti sagreših, bilo rečju, ili delom, ili pomišlju, hotimično ili nehotimično, svesno ili nesvesno; sve mi oprosti kao blag i čovekoljubiv. I molitvama Tvoje prečiste Matere, Tvojih služitelja i svetih sila, i svih svetih koji su Ti od pamtiveka ugodili, blagovoli da neosuđeno primim sveto i prečisto Tvoje telo i časnu krv, na isceljenje duše i tela, i na očišćenje mojih rđavih pomisli. Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava, sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva treća svetog Jovana Zlatousta

Gospode Isuse Hriste, Bože moj, otpusti, ostavi, očisti, i oprosti mi grešnom i nepotrebnom i nedostojnom sluzi Tvom pogreške, i sagrešenja, i prestupe moje, koje Ti od mladosti moje pa sve do ovoga dana i časa sagreših, bilo svesno ili nesvesno, bilo rečima ili delima, bilo pomislima i mislima i nastojanjima, i svima svojim čuvstvima. I molitvama prečiste i prisnodjeve Marije majke Tvoje, koja te je čudesno rodila, jedine nepostidne nade i zaštite i spasenja moga, udostoj me da se neosuđeno pričestim prečistim, besmrtnim, životvornim i strašnim Tajnama Tvojim, na otpuštenje grehova, i na život večni; na osvećenje i prosvećenje, jačinu, isceljenje i zdravlje duše i tela, i na uništenje i potpuno pogubljenje mojih zlih misli i pomisli, i pothvata, i noćnih sanjarenja, mračnih i zlih duhova. Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava, i čast, i poklonjenje, sa Ocem i Svetim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Sutradan, posle jutarnjih molitava, pročitaj ovu molitvu:

Molitva

svetog Jovana Zlatousta

Verujem, Gospode, i ispovedam da si Ti zaista Hristos, Sin Boga živoga, koji si došao u svet da spaseš grešnike, od kojih sam prvi ja. Još verujem da je ovo samo prečisto Telo Tvoje, i da je ovo sama prečista Krv Tvoja. Stoga Ti se molim: pomiluj me, i oprosti mi sagrešenja moja, hotimična i nehotimična, rečju, delom, svesno i nesvesno, i udostoj me da se bez osude pričestim prečistim Tajnama Tvojim na otpuštenje grehova i na život večni. Primi me danas, Sine Božji, za pričesnika Tajne Večere Tvoje, jer neću kazati Tajnu neprijateljima Tvojim; niti ću Ti dati celiv kao Juda, već kao razbojnik ispovedam Te: Pomeni me, Gospode, u carstvu Tvome. Neka mi pričešće svetim tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sud ili osudu već za isceljenje duše i tela. Amin.

 

 

 

 

MOLITVA POSLE SVETOG PRIČEŠĆA

 

Po dolasku kući, posle Svetog pričešća, pročitaj ovu molitvu:

Molitva svetog Vasilija Velikog

Vladaru Hriste Bože, Care vekova i tvorče svega, blagodarim Ti za sva dobra koja si mi dao i za pričešće prečistim i životvornim Tajnama Tvojim. Molim Te, Blagi i Čovekoljubivi, sačuvaj me pod krovom Tvojim i u senci krila tvojih, i daruj mi da se čistom savešću do poslednjeg daha svog dostojno pričešćujem Svetinjama Tvojim na otpuštanje grehova i na život večni. Jer si ti hleb života, izvor svetinje, davalac dobara, i Tebi slavu uznosimo sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i uvekove vekova. Amin.

 

 

 

 

Gostoljublje Avramovo - Starozavetna Sveta Trojica - Bog se, u vidu triju anđela javio Avramu u Mamriji (1. knj. Mojs. gl.18) dečanska ikona iz 16. veka.

 

 

MOLTVE PRE I POSLE JELA

 

Molitve pre doručka

Prekrsti se reci molitvu:

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Prekrstivši se, sedi za sto.

 

Molitva posle doručka

Ustavši od stola, prekrsti se i reci:

Dostojno je vaistinu blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe što Boga-Reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu veličamo.

I prekrsti se .

 

 

Molitva pre ručka

Prekrstivši se očitaj ovu molitvu:

Oče naš , koji si na nebesima,

da se sveti ime Tvoje,

da dođe carstvo Tvoje,

da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu;

hleb naš nasušni daj nam danas;

i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim;

i ne uvedi nas u iskušenje,

no izbavi nas od zloga.

Potom se prekrsti i sedi za sto.

 

Molitva posle ručka

Ustavši od stola i prekrstivši se očitaj:

Blagodarimo Ti, Hriste Bože naš, što si nas nasitio Tvojim zemaljskim dobrima; ne liši nas ni Tvog nebeskog carstva, no kao što si došao među Tvoje učenike, Spasitelju, darujući im mir, dođi i nama i spasi nas.

I prekrsti se .

 

Molitva pre večere

Prekrstivši se očitaj:

Ješće ubogi i nasitiće se, i proslaviće Gospoda koji ga traže; živa će im biti srca u vek veka.

Prekrsti se i sedi za sto.

 

Molitva posle večere

Ustavši od stola i prekrstivši se očitaj:

Tvoja utroba, Bogorodice, posta sveta trpeza s nebesnim hlebom, Hristom Bogom našim; svaki koji jede od njega ne umire, kao što reče Hranitelj sviju.

Prekrsti se .

 

 

 

MOLITVA PROTIV RUŽNIH POMISLI

 

Prekrsti se i reci:

Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj! (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva Gospodnja

 

Oče naš, koji si na nebesima,

da se sveti ime Tvoje,

da dođe carstvo Tvoje,

da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu;

hleb naš nasušni daj nam danas;

i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim;

i ne uvedi nas u iskušenje,

no izbavi nas od zloga.

 

Vladaru Gospode, Bože moj, u čijim je rukama sudba moja, zaštiti me po milosti svojoj, i ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim, niti da idem za voljom tela koje pohotom vojuje protiv duha. Tvoje sam stvorenje; ne prezri delo ruku svojih. Nemoj se odvratiti od mene; sažali se, a ne ponizi. Slab sam, nemoj me prezreti, Gospode, jer tebi pribegoh, zaštitniku svome Bogu: isceli dušu moju, jer sagreših Tebi; spasi me radi milosti Tvoje, jer sam ti odan od mladosti svoje; neka se postide oni što traže da me odgurnu od Tebe pomoću nečistih dela, ružnih pomisli, nekorisnih sećanja; udalji od mene svaku nečistotu, svako zlo, jer si Ti jedini svet, jedini silan, jedini besmrtan, u svemu besprimerno moćan, i svima daješ silu za borbu protiv đavola i njegovih vojski. Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

 

 

MOLITVA U SVAKO DOBA

Hriste Bože, kome se u svako vreme i svakoga časa klanjaju i koga slave i na nebu i na zemlji, dugotrpeljivi, mnogomilostivi, mnogosažaljivi, koji pravednike ljubiš, a grešnike miluješ i sve zoveš spasenju obećanjem budućih dobara. Ti, Gospode, primi i naše u ovaj čas molitve i upravi život naš zapovestima Tvojim, duše naše osveti, tela očisti, rasuđivanja ispravi, misli razbistri i izbavi nas od svake žalosti, zla i bola; ogradi nas svetim Tvojim anđelima, da njihovim mnoštvom čuvani i vođeni stignemo do jedinstva vere i poznanja nepristupne Tvoje slave, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin.

 

 

 

 

MOLITVA ZA POKOJNE

Pomeni, Gospode, oce i braću našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni, i sve upokojene u pobožnosti i veri, i oprosti im svako sagrešenje, hotimično i nehotimično, što sagršiše rečju, ili delom, ili mišlju. I useli ih u mesta svetla, u mesta svežine, u mesta odmora, odakle odbeže svaka muka, žalost i uzdisanje, gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje. Daruj im carstvo Tvoje i učešće u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima, i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. Jer si Ti život, i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih, Hriste, Bože naš, i Tebi slavu uzašiljemo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim, i Blagim, i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

 

Sv. velikomučenik kosovski knez Lazar, deo freske u kapeli manastira Resave - Manasija; lik je rađen prema onom na oštećenoj ktitorskoj fresci u manastiru Ravanici (rad Dragomira Jašovića).

 

• Arhanđeo Gavril, ikona iz 14. veka u manastiru Hilandaru.

 

POČETAK STRANE